O przedszkolu

AKADEMICKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE „DZIECIĘCA OSADA” mieści się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej.

Realizujemy cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Realizujemy podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Oprócz zajęć dydaktycznych wynikających z podstawy programowej opierając się na metodach proponowanych przez pedagogikę zabawy Przedszkole realizuje we wszystkich grupach wiekowych:

- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia umuzykalniające
- rytmika
- gimnastykę ogólnorozwojową
- zajęcia plastyczne
- profilaktykę logopedyczną
- pomoc psychologiczną
- pedagogiczną
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci

Zapewniamy:

- opiekę od 7.00 do 17.00
- całodzienne wyżywienie
- wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną
- kameralne grupy dzieci
- domową, serdeczną atmosferę
- komfortowe warunki lokalowe (przytulne sale, dostosowane łazienki)
- wycieczki edukacyjne, bale okolicznościowe

Przedszkole zapewnia opiekę przez cały rok, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

KADRA PEDAGOGICZNA

Mgr Monika Perzowicz - jest nauczycielem stażystą, posiada dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie  pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną uzyskany w 2016 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na tym samym kierunku i specjalności uzyskała dyplom licencjacki w roku 2014. Obecnie podwyższa kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku: Oligofrenopedagogika - rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
Mgr  Sylwia Ślusarczyk - Ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Odbyła szkolenie z zakresu funkcjonowania dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera w grupie przedszkolnej. Posiada kurs wychowawcy kolonijnego oraz rozpoczęła naukę w szkole policealnej Klaren na kierunku opiekunka dziecięca. Osoba pogodna, cierpliwa, miła i lubiąca pracę z dziećmi.
 
Mgr Katarzyna Tobera - absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną- studia magisterskie. Uzyskała dyplom studiów licencjacki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego. Ukończyła również studia  podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej  w Brzegu. Posiada kurs- Pedagogika zabawy według metody KLANZA.  Osoba miła, ciepła, cierpliwa, konsekwentna w swych działaniach. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi. W swojej pracy kieruje się mottem autorstwa Janusza Korczaka:
„...Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Nie wie - wytłumacz,
Jeśli nie może - pomóż!
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać,
jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami i nałogami”.

Script logo